Verksamhetsrevision

Som uppdragsgivare/förtroendevald revisor formulerar ni själva revisionsfrågan ni vill få besvarad i projektet. Här kommer några exempel på granskningsprojekt där jag varit projektledare:

  • Har styrelsen/nämnden fungerande rutiner rörande planeringen av kommunens framtida äldreomsorg?
  • Bedriver nämnden verksamheten inom den kommunala hemtjänsten på ett effektivt och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt?
  • Säkerställer nämnden att äldreverksamheter, som bedrivs av extern utförare, följs upp på ett ändamålsenligt sätt?

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag