Rådgivning inom LSS och äldreomsorg

Som kund/uppdragsgivare formulerar ni själva era frågeställningar inför det uppdrag som ni vill få utfört. Här kommer några exempel på frågeställningar från uppdrag som jag genomfört:

  • Har vi en kostnadseffektiv LSS-verksamhet?
  • Är våra handläggningsresurser och rutiner tillräckliga för en ändamålsenlig och rättssäker handläggning?
  • Inom vilken nämnds ansvarsområde bör en viss LSS-insats organiseras?
  • Vilken volym och vilka boendeformer behövs inom äldreomsorgen inför framtiden?
  • Utvärdering av kommunens projekt om framtidens äldreboende – har målen med projektet uppnåtts?
  • Använder personalen lämpliga arbetsmetoder och tillämpas riktlinjer och rutiner inom en specifik boendeverksamhet för funktionsnedsatta?
  • Utredning av sex Lex Sarah-rapporter inom en avdelning på ett äldreboende.
  • Hur behöver ledarskapet inom hemtjänsten förändras inför konkurrensutsättning?

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag