TJÄNSTER

Norito AB har sin hemvist i Örebro, men kan åta sig uppdrag över hela landet.

Genom att anlita Norito AB kan ni få hjälp med allehanda uppdrag, allt från små utredningar till större översyner. Det unika med Norito AB är kunskapen om arbetet i politiskt styrda organisationer, den djupa kunskapen om LSS- och socialtjänstlagstiftning och om verksamheten i sig. Genom min omfattande verksamhetskunskap från nämnda verksamhetsområden har jag bl.a. utvecklat en modell för bedömning av individers stödbehov av resurser inom LSS-bostäder och daglig verksamhet. Modellen har använts i ett 40-tal kommuner runt om i landet och har därefter utvecklats ytterligare, se under fliken MODELL.

När jag anlitats för rådgivning har det oftast varit en politisk nämnd eller kommun- och/eller förvaltningschef som beställt en objektiv bedömning i en angelägen fråga. Det har exempelvis handlat om verksamhetens effektivitet, om aktuell bemanning är rimlig och om verksamhetens kvalitet är tillräcklig.

Vid uppdrag inom verksamhetsrevision har förtroendevalda revisorer begärt hjälp med granskningsinsatser för att bedöma nämnders/styrelsens utövande av ansvar eller för granskningar inom socialnämndens ansvarsområde.

Efter genomfört rådgivningsuppdrag levereras konkreta förslag på åtgärder för ledningen att arbeta vidare med, vilket varit mycket uppskattat av tidigare uppdragsgivare. Se mer om hur vi arbetar under fliken AFFÄRSIDÉ och för tidigare uppdrag klicka på REFERENSER.

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag