Tidigare uppdrag

Här nedan beskrivs några projekt som jag drivit samt det resultat dessa gav.


Stadsdel i Stockholm: Stadsdelen hade fått medel för att utveckla handläggningsprocessen till att vara rättssäker och enhetlig. Ingrid anlitades som processtöd för att driva arbetet och ledde en arbetsgrupp, som tillsammans arbetade fram en struktur för en granskningsnyckel för handläggningsprocessens alla delar. Granskningsnyckeln användes sedan inom stadsdelen för uppföljning och kontroll av rättssäkerheten vid handläggning av SoL- och LSS-insatser. Fler stadsdelar fick sedan nyttja Granskningsnyckeln.


Kommun i Värmland: Socialnämndens budgetram för LSS- verksamheten var inte tillräcklig och det hade varit brister i ledningens personalkontinuitet. Beställaren önskade externt stöd för att snabbt se över verksamheten och hjälpa kommunen att säkerställa att verksamheten i framtiden hade förutsättningar att bedrivas kostnadsmässigt effektivt. Ingrid anlitades och besökte kommunen under tre heldagar för en kartläggning och översyn. Resultatet av översynen visade på flera orsaker till höga kostnader och att det hade varit brister i registreringen till utjämningssystemet för LSS-kostnader samt att det fanns behov av att utveckla ett antal verksamhetsområden.


Kommun i Dalsland: Kommunstyrelsen hade beslutat om en översyn av LSS-verksamheten inför budget 2014, för att få veta om LSS-verksamheten hade tillräckliga resurser för att bedriva en god verksamhet. I översynen ingick även en analys av organisationens inre och yttre effektivitet med syftet att öka kvaliteten för den enskilde brukaren och samtidigt förbättra verksamheten. Ingrid anlitades som projektledare för översynen. Resultatet av översynen pekade på brister i ledningsorganisation, brister i strategisk planering/framförhållning vilket lett till en del kortsiktiga och kostsamma lösningar samt att tidigare brister inom handläggargruppen lett till felaktiga personkretsbedömningar och underlag till beslut.


Kommun i Hälsingland: Nämnden ville ha hjälp att bedöma om resurserna och kvaliteten inom LSS-bostäder och daglig verksamhet var tillräcklig för att bedriva en god kvalitet. Ingrid anlitades som uppdragsledare för översynen, som genomfördes med verksamhetsbesök, strukturerade intervjuer, intervjuer med brukare och enkäter till personal och närstående. All inhämtad information sammanställdes och vid analystillfället deltog berörda chefer och medarbetarrepresentanter. Översynen visade på stora behov av förändringar i boendestruktur, att resurserna inom boendena var tillräckliga, men att arbetssättet behövde utvecklas och brukarna bli individuellt bemötta i högre utsträckning.

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag