Affärsidé

”Vi vill tillsammans med ledningen bidra till att organisationen utvecklar sin effektivitet och kvalitet.”


Enskilda medarbetare, oavsett om det är en chef eller en arbetskamrat, är en organisations viktigaste tillgångar. Om man vill åstadkomma förändringar inom en organisation krävs att alla delar förstår syftet och sammanhanget för förändringen.

Det finns tre värdeord som är särskilt viktiga för att en förändring ska få effekt:

Delaktighet, Förståelse och Vilja

När vi genomför konsultinsatser utgår vi från dessa värdeord. Vi har utvecklat vårt arbete och vårt arbetssätt på följande sätt:

  • Delaktighet; Vi förankrar och förklarar vårt arbetssätt inledningsvis.
  • Förståelse; Efter genomfört arbete redovisar och förklarar vi resultatet, vi stämmer av och gör alla delaktiga i analysen.
  • Vilja; När alla berörda har en förståelse för förändringen visas oftast ökat engagemang och en vilja att delta i den fortsatta förändringen.

Vårt angreppssätt i uppdraget bestäms alltid i dialog med uppdragsgivare. Vid organisationsöversyner och verksamhetsanalyser rekommenderar vi följande modell för nulägesanalys och för att identifiera förbättringsområden:

Eftersom vi har erfarenhet av praktiskt arbete inom våra professioner kan vi under och efter genomfört uppdrag, i samband med leverans, alltid lämna förslag på konkreta åtgärder utifrån de förändringsbehov vi har sett. Om så önskas kan vi hjälpa till med åtgärdsplan och handlingsplan inför ert fortsatta förändringsarbete.

För att skapa ett värde med vår insats, så den kommer till användning och skapar konkret nytta hos uppdragsgivaren kan vi, när så önskas, erbjuda olika former av implementeringsstöd till våra uppdragsgivare.

De metoder vi använder under själva genomlysningen/översynen är:

  • Intervjuer – enskilt eller i grupp
  • Enkäter
  • Kartläggning av processer, process- och rutingenomgångar
  • Genomgång av styrdokument, riktlinjer och rutinbeskrivningar
  • Granskning av styrsystem och struktur för styrning/uppföljning
  • Genomgång av teknikstöd
  • Observationer, brukarintervjuer/enkäter m.m.

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag