OM OSS

Ingrid har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med att utveckla och förändra LSS-verksamheten inom landsting och kommun. Hon har bl. a. arbetat som kurator och stöttat barn och unga med funktionsnedsättning och deras föräldrar, varit övergripande chef med ansvar för strategiska frågor samt haft personalansvar för ett 20-tal enhetschefer och paramedicinare. Under sin anställning de senaste 15 åren, på PwC, har hon arbetat med kommunal revision och rådgivning och lärt mer om arbetet i politiskt styrda organisationer, om målstyrning och uppföljning, om god ekonomisk hushållning och om olika interna processer.


Ingrids yrkesbakgrund

2015 Driver eget konsultföretag (Norito AB)

2000 – 2014 Revisionskonsult och mellan åren 2005 – 2015 certifierad kommunal revisor, anställd av PwC

 • Arbetade på uppdrag av förtroendevalda revisorer, både som sakkunnig och uppdragsledare till revisionsgrupper.
 • Arbetade även med verksamhetsrevision och rådgivning inom socialtjänsten.

1999 – 2000 Projektledare för organisations- och resursöversyn inom handikappomsorgen, Finspångs kommun

 • Var anställd under 6 månader för genomförande av översyn av nämndens handikappomsorg.

1995 – 1999 Distriktschef/Avdelningschef för handikappomsorgen, Härnösands kommun

 • Övergripande verksamhets- och budgetansvarig av samtliga LSS-insatser och socialpsykiatrin.

1988 – 1995 Distriktschef inom omsorgsförvaltningen, Landstinget Västernorrland

 • Övergripande chef för all omsorgsverksamhet i tre av länets kommuner.
 • Drev arbetet med distriktets vårdhemsavveckling, verksamhetsutveckling och huvudmannaskapsskifte, från landstinget till de tre kommunerna.

1974 – 1988 Kurator vid omsorgsförvaltningen, Landstinget Västernorrland

 • Informerade och stöttade föräldrar till funktionsnedsatta barn.
 • Var skolkurator inom förskola och särskola.
 • Arbetade med stödinsatser till unga vuxna.

Utbildning och lite mer omfattande fortbildningar

 • 2010, Kvalitetsteknik inom vård och omsorg, Örebro Universitet, 7.5 hp
 • 2004,Kommunal ekonomi, Förvaltningshögskolan i Göteborg, 10 p (idag 15 hp)
 • 1996, Enskild kurs, sociallagstiftning, Mitthögskolan i Sundsvall, 10 p (idag 15 hp)
 • 1984, Påbyggnadsutbildning, psykosocialt arbete, Umeå universitet, 20 p (idag 30 hp)
 • 1974, Socionomexamen, Umeå universitet, 140 p (idag 210 hp)
 • PwC:s Interna utbildningar i kommunal revision; år 2003, 2006, 2009 och 2011
 • PwC:s Utvecklingsprogram för konsulter/rådgivare år 2002 – 2003
 • Försvarshögskolans ledarskapsutbildning UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 1996 och 1997

”Mitt förvärvsarbete har alltid varit en viktig del i mitt liv, och att följa omsorgsverksamhetens utveckling, ”från patient till medborgare”, d.v.s. tider då många bodde på barn- respektive vuxenvårdhem till tider med kommunala LSS-insatser, för att få ett liv ”tillsammans med andra”, har varit en fantastisk utveckling som jag fått ta del av.

Även åren inom PwC har varit mycket lärorika eftersom jag då kommit i kontakt med ett stort antal kommuner och lärt mer om olika styrsystem, sätt att organisera och hur olika huvudmän valt att bedriva verksamheter inom socialtjänsten. Jag har också genomfört många verksamhetsrevisioner just avseende socialtjänst/vård och omsorgsinsatser.”

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag