BSB-Modellen

BSBBedömning av StödBehov inom LSS-verksamheter – en modell och metod för att bedöma om individernas stödbehov överensstämmer med den verkliga bemanningen, med utgångspunkt att individerna ska kunna leva ”ett liv som andra”, med både delaktighet och medbestämmande.


Främsta fördelar med BSB-modellen:

  • Den synliggör varje individs behov av stöd i det ”vardagliga livet”,
  • Den tar hänsyn till LSS-lagens intentioner,
  • Den tar hänsyn till det unika för varje enhet,
  • Den summerar enhetens/verksamhetens behov och ger underlag för schema,
  • Den är lättarbetad; med  ett enkelt intervjuformulär och en lätthanterlig registreringsmall,
  • Resultatet visas enhetsvis med en sammanställning för samtliga deltagande enheter.

Genom att använda BSB-modellen får du:

  • En kartläggning av personernas individuella behov och enheternas förutsättningar,
  • Ett underlag för jämförelser mellan enheter och inför resursfördelning till enheterna,
  • En årlig systematisk uppföljning och ett underlag för utvärdering.

Funktionalitet

Behovsbedömning är grunden för resursfördelning. BSB-modellen är en evidensbaserad metod som bygger på flera års erfarenheter och praktisk tillämpning. Min tidigare bedömningsmodell, har fram till år 2014 använts i ett 40-tal kommuner runt om i landet. I denna ”nya BSB-modellen” har fler bedömningspunkter lagts till och viktats, vilket resulterat i en tydligare och mer rättvis bild av individens behov.

BSB-modellen är anpassad till brukare i LSS-bostäder och arbetstagare Daglig verksamhet, i första hand för personer i personkrets 1 och 2. Genom att den kompletterats med några ytterligare mätpunkter och stödnivåer, kan den även användas för bedömning av stödbehov hos personer med neuropsykiatriska diagnoser eller psykiska pålagringar, som är bosatta i särskilda bostäder. Följande bedömningspunkter ingår:

LSS-bostad Daglig verksamhet
Omvårdnad; på- & avklädning, matintag, personlig hygien & medicinering, förflyttning i närområdet, kommunikation/social interaktion Omvårdnad; matintag och på-& avklädning, personlig hygien & mediciner
Annat stöd; städning & tvätt, matlagning, planering & inköp, rörelseträning Aktivitet – sysselsättning; pedagogiskt stöd för aktiviteten/sysslan, träning efter individuellt program, kommunikation/social interaktion, förflyttning vid planerade aktiviteter
Fritid & kultur; individuella aktiviteter, enskilt samtal, kollektiva aktiviteter
Tillsyn & beteende; aktivt ingripande dagtid, aktivt ingripande nattetid Tillsyn & beteende; aktivt ingripande dagtid
Hemmatid Närvarotid

Bakgrund

Genom eget arbete under lång tid inom omsorgs- och LSS-verksamheten har jag skaffat mig en unik kunskap om verksamheter för funktionsnedsatta; både om lagstiftningen, om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt om verksamhetsutvecklingen som pågått under många år. De senaste femton åren när jag jobbat som rådgivare har jag, med fokus på kvalitet och effektivitet, besökt ett femtiotal olika kommuner för att kartlägga och ge stöd i deras verksamhetsutveckling.

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag